1. Chọn Tab vụ "Users and Roles" trên thanh menu.

     
  2. Chọn User muốn remove trong danh sách User của Group    Click vào  để remove tài khoản đó