1. Chọn tab vụ Admin trên thanh Menu, và chọn tiếp User.
  2. Click vào "Create New Account" để sang màn hình tạo User.
  3. Hãy nhập đầy đủ thông tin User bạn muốn thêm và xác định vai trò của User đó trong phần mềm


     
  4. Click vào "Submit" và bạn đã thêm được một người dùng cho Shoten Link