Permissions phân quyền, hạn chế các chức năng mà bạn có thể thao tác trên hệ thống. 

 


Các Role của hệ thống: