1. Cookie policy là gì?
  2. Những browser giới hạn referrer.
  3. Hướng giải quyết