Tag là một cách để tổ chức các liên kết của bạn để bạn có thể tìm kiếm và lọc chúng dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng các Tag để theo dõi các kênh bạn chia sẻ liên kết của mình, sắp xếp các liên kết của bạn cho một chiến dịch tiếp thị cụ thể hoặc chỉ cần gắn thẻ tất cả các liên kết yêu thích của bạn.

Thêm và tạo Tag

 1. Chỉnh sửa liên kết bạn muốn thêm Tag và nhập tên của Tag bạn muốn tạo.
 2. Click vào "CREATE *Tag's name*" .
 3. Click vào SAVE

   Edit link     
  Tất cả các link được gắn Tag sẽ hiển thị Tag bên dưới URL Shorten Link, bạn muốn bỏ gắn Tag chỉ việc tích vào "X" nhỏ bên tên Tag.
  Filtering by Tags 

  Khi bạn đã bắt đầu gắn thẻ cho một liên kết, bạn có thể lọc liên kết của bạn theo tag

           

  Chọn các thẻ bạn muốn Filter theo, hãy nhớ rằng bạn có thể chọn nhiều Tag cùng một lúc và nhấn nút 'APPLY'. Bây giờ bạn sẽ có một danh sách các liên kết được Filter theo các Tag đã chọn.


  Thẻ không thể bị xóa