Chọn liên kết bạn muốn ẩn. Chọn nút "EDIT"  và sau đó nhấp vào "Hide Link".

    

Và bạn muốn hiển thị lại Link đã ẩn.

    

Chọn liên kết muốn bỏ ẩn, chọn nút "EDIT" và sau đó nhấp vào "Hidden Link".