1. Chọn biểu tượng  trên thanh menu.

     
  2. Click vào "Create a group" như trong hình    Một Form tạo Group sẽ xuất hiện, bạn hãy điền đầy đủ thông tin "GROUP NAME" và "DESCRIPTION". Hãy nhấn vào "Create" để tạo một group và bạn sẽ có quyền mặc định là "Mannager User".


    Bạn có thể tạo nhiều và quản lý nhiều Group