Group trong Shorten Link có 3 quyền: 
  1. Create Link: Bạn có thể tạo link, sửa link của các User trong nhóm
  2. Manager User: Đây là quyền mặc định khi bạn tạo một nhóm và bạn có quyền là Manager User. Bạn có thể thêm User, phân quyền cho các User, remove User ra khỏi nhóm.
  3. Manager Campaign: Bạn có thể Thêm sửa Campaign.